+48 600 053 819

kontakt@szybka-społka.pl

 1. pl
 2. en

Zgłaszamy w imieniu naszych klientów wszystkie zmiany w KRS wprowadzone w spółce oraz zapewniamy profesjonalne, rzetelne i skuteczne przeprowadzenie całej procedury związanej z likwidacją spółek kapitałowych i osobowych, która obejmuje zakończenie spraw gospodarczych spółki, windykację wierzytelności oraz upłynnienie majątku.

Likwidacja spółek kapitałowych i osobowych to złożony proces. Dzięki powierzeniu go naszej firmie zespół najlepszych doradców będzie pracował nad tym, by proces przebiegł płynnie i prawidłowo

Zmiany w KRS, które zgłaszamy to m.in.:

 • zmiana Członków Zarządu,
 • zmiana nazwy spółki,
 • zmiana adresu siedziby spółki,
 • zmiana siedziby spółki,
 • zmiana Udziałowca,
 • ustanowienie Prokurenta,
 • sprzedaż udziałów spółki,
 • złożenie sprawozdania finansowego,
 • zmiana umowy spółki,
 • zmiana przedmiotu działalności PKD.

Likwidacja spółek kapitałowych

 

Przeprowadzamy proces likwidacji spółek kapitałowych, który następuje z przyczyn wymienionych w Kodeksie Spółek Handlowych, w tym:

 • z przyczyn ujętych w umowie spółki ,
 • z powodu upadłości spółki,
 • w wyniku rozwiązania spółki uchwałą wspólników
 • z powodu przeniesienia siedziby spółki za granicę potwierdzone aktem notarialnym,
 • inne przyczyny zgodne z przepisami prawnymi.

Bilans otwarcia likwidacji

 

Po wypełnieniu wyżej wymienionych formalności likwidatorzy przygotowują bilans otwarcia likwidacji w terminie 15 dni od zajścia zdarzeń, które spowodowały otwarcie likwidacji, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od tej daty. Bilans otwarcia likwidacji jest zgłaszany na zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia. Jeśli czas trwania likwidacji jest dłuższy niż rok, likwidatorzy powinni po upływie każdego roku obrotowego składać zgromadzeniu sprawozdanie roczne ze swej działalności oraz sprawozdanie finansowe.

 

Sprawozdanie finansowe

 

Przed złożeniem kompletu dokumentów do odpowiednich urzędów o wykreślenie spółki z KRS oraz z ZUS, US i REGON należy przygotować sprawozdanie finansowe spółki. Sprawozdanie finansowe spółki powinno być sporządzone na dzień poprzedzający podział majątku. Pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli majątek spółki należy podzielić kolejno pomiędzy wspólników (nie może to nastąpić przed upływem 6 miesięcy od ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli).Uprawomocnienie likwidacji spółki kapitałowej

 

Spółka przestaje istnieć w momencie uprawomocnienia się postanowienia zarządzającego wykreślenie spółki z o.o. z rejestru przedsiębiorców. Dokumenty księgowe rozwiązanej spółki powinny być przechowane przez osobę wskazaną w umowie spółki lub uchwale wspólników, a w przypadku jej braku, przez osobę wyznaczoną przez sąd rejestrowy.

 

Likwidacja spółek osobowych

 

Zajmujemy się procedurą likwidacji spółek osobowych, która następuje z powodów wymienionych w artykule 58 Kodeksu Spółek Handlowych, w tym:

 • z przyczyn określonych w umowie spółki,
 • w wyniku jednomyślnej uchwały wszystkich wspólników o rozwiązaniu spółki,
 • w przypadku ogłoszenia upadłości spółki,
 • w sytuacji śmierci wspólnika lub ogłoszenia jego upadłości,
 • z powodu wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika
 • w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu…

… lub w przypadku, gdy wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki.

 

Etapy działania

 

Uchwała o likwidacji spółki

 

Rozwiązanie spółki powinno nastąpić w wyniku jednomyślnej uchwały wszystkich wspólników, chyba że w umowie spółki postanowiono inaczej. Likwidatorami są wszyscy wspólnicy, ale mogą oni wybrać do tej funkcji jedynie niektórych spośród siebie oraz osoby trzecie.

 

Zgłoszenie do sądu rejestrowego

 

Likwidatorzy mają prawo i obowiązek zgłoszenia do sądu rejestrowego: otwarcia likwidacji, nazwiska i imiona likwidatorów wraz z adresami oraz sposób reprezentowania spółki przez likwidatorów.Rozpoczęcie procesu likwidacji ma też przełożenie na kształt firmy spółki, która uzyskuje od jej rozpoczęcia dodatek „w likwidacji”.

 

Bilans otwarcia likwidacji

 

Z dniem rozpoczęcia procedury likwidacji sporządzany jest bilans. Likwidatorzy mają także obowiązek zakończenia bieżących spraw gospodarczych spółki, odzyskanie wierzytelności, wypełnienie wszystkich zobowiązań oraz upłynnienie majątku spółki.

W przypadku gdy proces likwidacji spółki trwa dłużej niż rok, należy przygotować sprawozdanie finansowe na dzień kończący każdy dzień obrotowy.

 

Uprawomocnienie likwidacji spółki osobowej

 

Spółka przestaje być bytem prawnym z chwilą jej wykreślenia z rejestru przedsiębiorców. Dokumenty księgowe zlikwidowanej spółki powinny być przechowywane przez wspólnika lub osobę przez niego wyznaczoną przez okres nie krótszy niż 5 lat.

 

Jeśli zależy Państwu na tym, by proces likwidacji spółki był przeprowadzony efektywnie przez wykwalifikowanych i doświadczonych doradców – zapraszamy do kontaktu.

 

 

Bilans otwarcia likwidacji

 

Moment rozpoczęcia procedury likwidacji jest uzależniony od przyczyny rozwiązania spółki i obejmuje:

 • sporządzenie projektu uchwały,
 • podpisanie aktu notarialnego,
 • przygotowanie wymaganego bilansu likwidacji spółki,
 • złożenie wniosków do KRS o postawieniu spółki w stan likwidacji,
 • przygotowanie treść ogłoszenia w MSiG.

ZMIANY KRS ZGŁASZANE

PRZEZ NASZĄ FIRMĘ

Kolta sp.z o.o 

RMC Invest Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Bukowiecka 92

03-893 Warszawa

 

tel. +48 600 053 819

e-mail: kontakt@szybka-spolka.pl

 

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

NIP: 5242768871

Regon: 147239419

KRS: 0000509284

Wykonanie strony internetowej

LEWDESIGN